GARANTISTER

Lånegarantistene:

Lån fra Eksportkreditt Norge garanteres av GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) og/eller finansielle institusjoner. Det betyr at lånegarantistene garanterer for eventuelle tap som følge av at låntaker ikke er i stand til å betjene lånet. Låntaker betaler en garantipremie til lånegarantistene for at de tar denne risikoen.

GIEK er en forvaltningsbedrift under Nærings- og Fiskeridepartementet som stiller garantier på vegne av den norske stat. GIEK garanterer for omtrent tre fjerdedeler av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje.

Finansielle institusjoner er typisk kommersielle banker men kan også være forsikringsselskap. Lånegarantister må ha en langsiktig kredittrating på minimum BBB og være eksplisitt godkjent av Eksportkreditt Norge. Bankene skal stille en såkalt påkravsgaranti (on-demand garanti) i favør Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge AS er et statseid aksjeselskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Departementet fastsetter selskapets retningslinjer i henhold til Eksportkredittloven og forskrift vedrørende eksportkredittordningenNFD forvalter også Norges forhold til det internasjonale regelverket for eksportfinansiering i OECD.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fastsetter et felles regelverk for eksportfinansiering for sine medlemsland. Formålet er å bidra til like vilkår for medlemslandene og minst mulig subsidiering av offentlig-støttet eksportfinansiering. Fremvoksende økonomier og utviklingsland, inkludert Brasil, Russland, India og Kina, er ikke medlemmer av OECD og følger per i dag ikke det samme regelverket.

Kontakt oss