VILKÅR

  • Eksportør eller kjøper må søke eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge før kontraktsinngåelse.
  • Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering for opptil 85 prosent av kontraktens verdi (80 prosent av kontraktens verdi for skip og skipsutstyr).
  • Finansieringsgrunnlaget må være knyttet til leveranser fra selskaper i Norge eller fra selskaper i utlandet som er underlagt norske selskap med bestemmende innflytelse. Andre kriterier som fremmer norsk interesse og norsk verdiskaping tillegges også vekt i vurderingen. Se nærmere informasjon her.
  • Lokalt innhold, dvs. lokale leveranser fra underleverandører i prosjektlandet, kan også vurderes inkludert som en del av finansieringen. Finansiering av lokalt innhold kan ikke representere mer enn 30 prosent av eksportkontraktsverdien. Eksportverdien er summen av leveranser fra Norge og tredjeland.
  • Tilbakebetalingstiden er normalt opp til 8,5 år. Lån til skip har tilbakebetalingstid på inntil 12 år, og lån til fornybar energiprosjekter har en tilbakebetalingstid på inntil 18 år.
  • Alle utlån skal være garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller en eller flere akseptable kommersielle banker.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre tilbud.

Kontakt oss