GARANTISTER

Det utestående lånebeløpet må til enhver tid være garantert av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og/eller finansielle institusjoner.

Det betyr at garantistene utsteder garantier for at de vil kompensere Eksportkreditt Norge for eventuelle tap som følge av at låntaker ikke er i stand til å betjene lånet.

Låntaker betaler en garantipremie til lånegarantistene for å ta denne risikoen. Finansielle institusjoner er i denne sammenheng typisk kommersielle banker men kan også være forsikringsselskap. Garantistene må ha en langsiktig kredittrating på minimum BBB og være godkjent av Eksportkreditt Norge.

Kontakt oss