EKSPORTKREDITT NORGE AS

Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden.

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme.

Det gjør vi gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene våre kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester.

Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn av lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et heleid statlig selskap, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012 og har i overkant av 45 ansatte.

Finansieringsordninger

Eksportkreditt Norge tilbyr lån med to ulike rentebetingelser: CIRR-lån til fastrente (Commercial Interest Reference Rate) og CIRR-kvalifiserte markedslån til flytende rente.

For CIRR-lån fastsettes renten av OECD den 15. hver måned. Prisingen av markedslån er knyttet til en referanserente (LIBOR, EURIBOR, NIBOR etc.) pluss en margin. Lånene prises markedsmessig og i henhold til statsstøtteregelverket.

Les mer om prismodellen i Eksportkreditt Norge. Begge typene lån kan utbetales i alle typer OECD-valuta, og gis i henhold til den OECD-avtalen ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”.

Hvorfor eksportfinansiering er viktig

Langsiktige og stabile finansieringsordninger kan være et knapphetsgode. Tilgang til finansiering er et viktig bidrag til norske eksportørers konkurransekraft.

Eksportører innen shipping, olje og offshoreindustrien er blant dem som tradisjonelt sett har brukt eksportfinansieringsordningen mest. Dette er næringer der norske virksomheter står sterkt internasjonalt. I senere år har også framvoksende bransjer som fornybar energi benyttet seg av ordningen.

Les mer om prosjektene vi har finansiert

Kontakt oss