SAMFUNNSANSVAR

Eksportkreditt Norge er en samarbeidspartner for norsk næringsliv som skal tilby konkurransedyktig, tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering av norske kapitalvarer og tjenester. Vår virksomhet påvirker miljøet og samfunnet rundt oss, og vi påvirkes av samfunnet og miljøet. Eksportkreditt Norge skal gjennom sitt arbeid fremme bærekraftige løsninger og verdiskaping for samfunnet.

For Eksportkreditt Norge handler samfunnsansvar om miljømessig bærekraft, og sosial ansvarlighet. For å følge opp vårt samfunnsansvar tar vi utgangspunkt i nasjonale lover og internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer.

Eksportkreditt Norge følger OECDs felles retningslinjer for samfunnsansvar «The Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence». Alle søknader vi mottar om finansiering blir klassifisert, vurdert og fulgt opp i henhold til en risikovurdering av sosiale vilkår og miljømessige konsekvenser. Målet er å sikre ansvarlighet i forhold til miljø og/eller sosiale risikoer i prosjekter finansiert med eksportkreditter.

Eksportkreditt Norge forholder seg også til OECDs retningslinjer om ansvarlig långivning til lav-inntektsland for å unngå at utviklingsland bygger opp et for høyt nivå på sin utenlandsgjeld. Vi ønsker videre å fremme økt bevissthet om OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Eksportkreditt Norge har som mål å hindre korrupsjon i tilknytning til inngåelse av eksportkontrakter. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon på bakgrunn av norsk lovgivning og OECDs egen «Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits». Ifølge hvitvaskingsprinsippet «kjenn din kunde» foretar Eksportkreditt Norge en vurdering av kunder og enkeltprosjekter i samsvar med regelverket i hvitvaskingsloven.

Vår kultur skal bidra til at det opprettholdes en høy etisk standard i vårt arbeid. Mulige etiske dilemmaer er tema som jevnlig diskuteres for å øke vår bevissthet, og konkluderes i våre etiske retningslinjer og revideringer av disse. Vi skal være til å stole på, vi skal opptre ryddig og utvise god dømmekraft.

Kontakt oss