Årsrapport 2016

Krav til omstilling er blitt hverdagen

Likevel ser vi lysglimt. Norske selskaper har en sterk konkurranseevne, som sammen med vår endringsvilje vil skape muligheter og vekst.

Les Eksportkreditt Norges årsrapport for 2016 her

Nedturen i olje- og gass-sektoren er i ferd med å flate ut. Industrien korrigerer overetableringen vi så for tre–fire år siden, og oljeselskapene gjennomfører effektiviseringsprosesser. Siden november 2016 har oljeprisen ligget på et relativt stabilt nivå, som er bæ-rekraftig for realiseringen av nye prosjekter og økt vedlikehold. Vi kan imidlertid ikke forvente at dette markedet viser markante endringer før tidligst mot slutten av 2018. Bransjen står fortsatt overfor utfordringer med omstilling mot nye markeder og segmenter, og blikket må rettes ut av Norge for å skape et bedre fundament for sin aktivitet. Mange av de store selskapene klarer dette godt, utfordringen er større for små og mellomstore bedrifter (SMB).

På relativt kort tid har verftsindustrien som helhet vist en evne til å rette seg inn mot nye kundesegmenter  og skipstyper. Norge er i dag et ledende land når det gjelder design og bygging av spesialskip, til tross for at mange de siste 40 årene har spådd den raske død for denne bransjen. Flere verft har de siste årene vunnet kontrakter for å bygge passasjerfartøy, serviceskip for offshore vind og fiskebåter for å nevne noen. Bransjen viser dermed at den er høyst levende og møter kravet til omstilling på en offensiv måte. Leverandørene av utstyr til både offshoreindustrien og skipsbygging er en viktig del av den maritime klyngen og vil få store muligheter til aktivitet og vekst både hjemme og i ek- sportmarkedet gjennom den pågående omstillingen.

Den geopolitiske situasjonen er imidlertid temmelig uforutsigbar. Den nye ledelsen i USA skaper usikkerhet rundt de internasjonale handelsavtalene og de organisasjonene som står for sikkerhet og samarbeid globalt. Sikkerhetspolitiske utfor- dringer finner vi også i Midøsten og i relasjonen Vesten – Russland. Dette kan være en utfordring for Norge, men det kan også gi store muligheter.

Situasjonen internasjonalt byr på utfordringer for eksportørene, og avlastning av risiko blir derfor viktig for bedrifter som skal bevege seg inn i nye markeder. Reetableringen av Norges forhold til Kina er svært positivt for norske eksportører og vil gi muligheter på sikt. Det samme ser vi i Iran og Russland. Det er også grunn til å tro at norske bedrifter vil få nye muligheter i Brasil. Norge besitter ressurser, kompetanse og en konkurranseevne som kan kapitaliseres på i disse markedene. Spørsmålet er hvordan vi kan bidra til å skape nye muligheter utenfor landets grenser også for små og mellomstore bedrifter.

Til tross for gode forutsetninger har vi år etter år sett en nedgang i eksporten fra andre næringer enn olje og gass. I 2016 eksporterte vi for ca. 700 milli- arder kroner utenom petroleum, hvor 60 prosent  av dette volumet eksporteres til våre nære marke- der i Europa. Vi har imidlertid klart å eksportere  ca. 20 prosent av volumet til Asia, og 15 prosent til det amerikanske kontinentet. Dette forteller at det finnes et godt fundament for å realisere vekst i ek- sportmarkedet. Det blir avgjørende å etablere den rette strategien og skape de rette forutsetningene for både SMB-bedrifter og de større aktørene.

Eksportkreditt Norge har i 2016 også vært gjennom en omstilling. Organisasjonen er effektivisert, pro- sesser er optimalisert og samarbeidet med aktørene i det øvrige virkemiddelapparatet er ytterligere forbedret. Selskapet har styrket sin kompetanse og kapasitet på markedsanalyser, kunderådgivning og prosjektgjennomføring. Vi har i løpet av året implementert en ny modell for å betjene kundene bedre som sammen med en ny digital kommunikasjons- strategi vil forenkle grensesnittet mot markedet.

Vi mottar et økende antall søknader for prosjekter  i utviklingsland og fremvoksende økonomier, og vi ser at både store og mindre bedrifter forsøker seg og høster suksess. For å støtte alle de initiativene  vi møter, arbeider vi med å utnytte og utvide vår produktportefølje, slik at norsk næringsliv får enda flere strenger å spille på. Eksportkreditt Norge arbeider målbevisst med å sikre at eksportfinansiering forblir et viktig verktøy som norsk eksportin- dustri kan gjøre nytte av i sitt arbeid for lønnsom vekst på eksportmarkedene også i fremtiden.

Skrevet av Otto Søberg, Administrerende direktør Eksportkreditt Norge

Les hele årsrapporten her 

Publisert 10. mai 2017