1. kvartal 2018

Økte søknadsvolumer

Sterkt økende søknadsinngang var fasiten for årets første kvartal for Eksportkreditt Norge, som ser økt aktivitet innen havbaserte næringer og i SMB-segmentet.

Eksportkreditt Norge signerte nye låneavtaler for 1,1 milliarder kroner (Q1 2017:1,9 mrd.) og utbetalte nye lån for 322 millioner kroner (1,9 mrd.) i årets første kvartal. Det tar vanligvis mellom ett og to år fra signering av låneavtale til utbetaling av lån, som skjer ved prosjektets leveranse.

Selv om låneutbetalingene i kvartalet var forholdsvis lave, var utvikling i antall søknader om eksportfinansiering, samt tilhørende søknadsvolum, på sitt høyeste nivå på flere kvartaler. Totalt, inklusive alle bransjesegmenter, mottok Eksportkreditt Norges 99 lånesøknader (65) til et totalt søknadsvolum på 73,4 milliarder kroner (48,3 mrd.) i første kvartal 2018.

– Selv om det kan være lang vei fra finansieringssøknad til fast kontrakt, er det oppmuntrende å se at aktivitetsnivået er økende i nesten alle markedssegmenter, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Passasjer- og fiskefartøy i vinden

Innen havbaserte næringer, som dekker olje og gass, skip og skipsutstyr samt fiskeri og oppdrett, mottok Eksportkreditt Norge 67 lånesøknader (43) til et søknadsvolum på 55,2 milliarder kroner (40,1 mrd) i årets første kvartal. Økningen i både antall og volum drives primært av søknader knyttet til passasjer- og handelsfartøy.

Det er et imponerende stykke arbeid som er nedlagt

Otto Søberg, Eksportkreditt Norge

– Cruise- og passasjerferger har etter hvert blitt selve symbolet på omstillingsevnen til norske skipsverft. Det er et imponerende stykke arbeid som er nedlagt, sier Søberg.

Ved utgangen av første kvartal har Eksportkreditt Norge mottatt 12 søknader knyttet til den nye skipsfinansieringsordningen, hvorav brorparten var fiskebåter. Ordningen gir Eksportkreditt Norge anledning til å finansiere norske kjøpere når fartøy bygges ved verft i Norge og for bruk i norske farvann. Ordningen forventes vedtatt av Stortinget før sommeren og vil ventelig være operativ fra 1. juli 2018.

Høy SMB-aktivitet

Nesten halvparten (47 prosent) av søknadene som Eksportkreditt Norge mottok i første kvartal kom fra små- og mellomstore bedrifter (SMB). Søknader fra SMB utgjorde 16 prosent av søknadsvolumet i første kvartal.

– Selv om kundesegmentene innen SMB-kategorien er fragmenterte, mottar vi et økende antall søknader innen både industri og fornybar energi samt havbaserte næringer. Det er et tegn på at vi lykkes med å synliggjøre eksportfinansiering som alternativ for disse virksomhetene. Samtidig erkjenner vi at tjenestetilbudet vårt ikke dekker alle kapitalbehovene SMBer har, men vi må spille på de strengene vi har tilgjengelig. Vi har investert mye tid og ressurser i SMB-segmentet, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, sier Otto Søberg.

Eksportkreditt Norges utlånssaldo var på 65,9 milliarder kroner (75,8 mrd.) per 31. mars 2018. Valutakursendringer medførte en reduksjon av saldoen på cirka 2,5 milliarder kroner i første kvartal.

Per 31. mars 2018 var 73 % av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje garantert av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Resterende 27 % var garantert av norske (14 %) og utenlandske banker (13 %).

Kontakt oss
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093
Kvartalsrapport

Les mer i vår kvartalsrapport for 1. kvartal 2018.

Publisert 03. jun 2018