Eksportkreditt Norge 3. kvartal 2018

Stabil søknadsinngang

Stabil søknadsinngang var fasiten for årets tredje kvartal for Eksportkreditt Norge. Søknadsmassen preges av en fortsatt positiv utvikling innen industri og fornybar energi i tillegg til økt interesse for skip og skipsutstyr.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Eksportkreditt Norge mottok 49 lånesøknader (Q3 2017: 45) til et totalt søknadsvolum på 16,4 milliarder kroner (22,3 mrd.) i tredje kvartal 2018. Antall søknader ligger omtrent på samme nivå som tilsvarende kvartal i fjor, men volumet er lavere. Rundt 77 prosent av søknadsvolumet, 12,6 milliarder kroner, var fra havbaserte næringer.

Internasjonale utslippskrav setter spor

En økende andel av søknadene innen skipsutstyr er knyttet til finansiering av rensesystemer for ballastvann og eksosrenseanlegg, såkalte «scrubbere». Norske leverandører er verdensledende innen denne typen teknologi, noe også søknadstallene til Eksportkreditt Norge viser.

– De siste kvartalene har vi merket en stadig økende interesse for finansiering av renseutstyr til skip. Årsaken er nye internasjonale miljøkrav for både ballastvann og svovelutslipp i drivstoff, som gjør at mange rederier nå ønsker å installere nye systemer på sine flåter. Dersom rederiene velger norsk utstyr, kan vi finansiere kjøpene og sikre at norske leverandører er mest mulig konkurransedyktige når kontrakter skal tildeles, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Otto Søberg

Otto Søberg er administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Fornybar fortsetter å øke

Eksportkreditt Norge har de seneste årene investert mye tid og energi på å bistå eksportører utenfor de havbaserte eksportnæringene. Selv om utlån innen segmentene industri og fornybar energi kun utgjør fire prosent av selskapets totale utlånsportefølje, så øker andelen av utlånssaldoen hvert kvartal. Siden tredje kvartal i fjor har utlånssaldoen mer enn doblet seg fra 1,1 til 2,3 milliarder kroner.

– Vi ser at segmentene i fastlandsindustrien og fornybarleverandørene opprettholder eksportveksten, godt hjulpet av lav kronekurs. Vi forventer at denne positive utviklingen fortsetter, dog med variasjoner mellom de mange bransjesegmentene representert her, sier Søberg.

Økende etterspørsel fra SMBer

Arbeidet med å støtte små og mellomstore bedrifter (SMB), som utgjør 99 prosent av alle norske virksomheter, blir fortsatt prioritert høyt av Eksportkreditt Norge. I tredje kvartal mottok selskapet 24 søknader (25) med et søknadsvolum på 4 milliarder kroner (4,5 mrd.) fra SMBer. Det betyr at 49 prosent av totalt antall finansieringssøknader i kvartalet, var fra SMBer. I søknadsvolum (i kroner og øre) utgjorde SMB-søknadene 24,5 prosent av totalvolumet i kvartalet.

– I arbeidet med søknader fra SMBer har Eksportkreditt Norge en viktig rolle som rådgiver og veileder. Dette er i tråd med våre ambisjoner om å bidra til å løfte små og mellomstore bedrifter, sier Otto Søberg.

God kapitaltilgang

– For enkelte bransjer og enkeltkunder opplever vi nå at det er akseptabel kapitaltilgang i markedet. Likevel velger et stort antall kunder å søke finansiering gjennom oss, siden de opplever at et finansieringstilbud fra Eksportkreditt Norge, kan være kontraktsutløsende. Målt i volum er søknandsinngangen hittil i år allerede høyere enn hele fjoråret, og ordrereserven vår øker, sier Søberg.

Eksportkreditt Norge signerte nye låneavtaler for 37 millioner kroner (2,3 mrd.) og utbetalte nye lån for 263 millioner kroner (97 mill.) i årets tredje kvartal. Selskapets utlånssaldo var 63,7 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, mot 68,1 milliarder kroner i foregående kvartal. Nedgang i utlånssaldo skyldes i hovedsak større førtidsinnfrielser av lån.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde GIEK garantert for 72 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje. Resterende andel garanteres av henholdsvis norske banker (14 prosent) og utenlandske banker (14 prosent).

Kontakt oss
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 03. des 2018