Frykter at verdikjeder går tapt i eksportindustrien

Effekt av korona på norsk eksportrettet næringsliv

Koronakrise og oljeprisfall rammer norske eksportnæringer hardt. En ny rapport Menon Economics har utarbeidet for Eksportkreditt Norge anslår at konsekvensene kan bli alvorlige og varige for eksportindustrien - særlig for maritim næring og oljeserviceindustrien.

  • Opptil 55 000 arbeidsplasser i de viktigste eksportnæringene står i fare for å forsvinne innen utgangen av 2020
  • Inntektsfallet kan komme opp i over 1.000 milliarder kroner innen 2023

Last ned rapporten i sin helhet her

Dette er dramatisk ikke bare for eksportbedriftene, eierne og arbeidstakerne som er direkte berørt, men også for mange lokalsamfunn og Norge.

– Menon-rapporten viser at krisen får store, negative konsekvenser for norsk eksportindustri. I verste fall risikerer vi å gjøre varig skade på kritiske verdikjeder i eksportindustrien langs kysten. Dersom de store motorene i systemet blir borte, vil dette sannsynligvis få konsekvenser for hundrevis av underleverandører, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt.

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge

Bedrifter med omsetning over 500 millioner kroner står for over 70 prosent av norsk eksport. Større bedrifter er oppdragsgivere og kunder for mindre leverandørbedrifter. Utfordringer, og i verste fall konkurser, blant de større bedriftene vil forplante seg nedover i verdikjedene til små og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter som i dag besitter unik teknologi, produkter, løsninger og kompetanse som har avgjørende betydning for industrien.

– Å sikre de helhetlige verdikjedene og økosystemene i norsk eksportrettet næringsliv bør derfor ha høyeste prioritet, sier Søberg.

Menon har beregnet effekten av koronakrisen det tilhørende og oljeprisfallet for fire næringer som representerer 70 prosent av norsk eksport utenom olje og gass: prosessindustri, sjømat, reiseliv, og maritim og offshore leverandørindustri.

Verdikjedene kritiske for fremtidsrettet vekst

Søberg er særlig bekymret fordi maritim næring og offshore leverandørindustri ikke bare er viktig for dagens eksport, men også helt avgjørende for videreutviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet som vil realiseres gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling.

– Blir dagens havbaserte næringer redusert i et betydelig omfang står vi i fare for å miste både kompetanse og sentrale leverandører av teknologi og løsninger som er nødvendige for å etablere nye næringer. Vi risikerer med andre ord å miste en avgjørende forutsetning for å realisere kommersialisering og skalering av nye produkter og løsninger i eksportmarkedene, sier Søberg.

Menon Economics peker også på at Norge har tapt store eksportandeler de siste tjue årene. Norge eksporterer lite sammenliknet med andre land i Vest-Europa, og bransjekonsentrasjonen i norsk eksportindustri er stor. Videre pekes det på viktigheten av et betydelig internasjonalt rettet næringsliv.

Søberg mener Norge nå må adressere en dobbel eksportutfordring.

-Vi ser behov for å sikre de havbaserte verdikjedene og samtidig øke veksten i mindre eksportnæringer, som for eksempel helse og IKT, sier han.

Rapporten skisserer tre scenarier

Menon mener at det er umulig å fastslå hvor dyp og langvarig krisen blir for norsk økonomi, og har derfor utarbeidet tre scenarier som illustrerer hvor alvorlig konsekvensene kan bli:

Scenario 1: Koronasmitten vil være relativ kortvarig og norske og internasjonale myndigheters tiltak mot spredning av viruset er effektiv. Norsk og internasjonal økonomi vil som konsekvens vokse igjen etter sommeren. Etter et kortvarig fall vil verden raskt komme opp på et produksjonsnivå like under det nivået som var før krisen.

Scenario 2: Pandemien vil trekke ut i tid. Samtidig vil verdens tiltak mot spredning virke, noe som betyr at produksjon tar seg opp på høsten. Den lave oljeprisen vil imidlertid bety at norsk produksjon forblir noe lavere enn før krisen.

Scenario 3: Pandemien trekker ut i tid. Smittefaren og dødeligheten er høyere enn ventet. Samtidig virker verdens tiltak mot spredning ikke spesielt godt. Global økonomisk vekst faller markant.

I scenario tre, som er det mest negative, anslår Menon et samlet inntektsfall for de fire eksportnæringene alene på over 1000 milliarder kroner.

Alvorlig for kyst-Norge

Av de fire eksportnæringene som Menon har sett på, er det maritim næring og offshore leverandørindustri som vil merke krisen hardest. Dette er næringer som siden oljeprisfallet i 2014 har jobbet hardt for å re-etablere lønnsomhet og konkurranseevne. Denne omstillingen har kostet. Flere oljeservicebedrifter, utstyrsleverandører, verft og rederier langs kysten har høy gjeld og negative resultater. Krisen vi står midt oppe i skaper igjen betydelige utfordringer for store deler av den maritime klyngen og offshore leverandørindustri. Flere av aktørene har ifølge analysen ikke likviditet til å dekke lønn i mer enn tre måneder.

Hardt, men kortvarig

Konsekvensene av koronakrisen vil ramme reiselivsnæringen hardt på kort sikt. Menon-rapporten tror imidlertid at næringen vil hente seg relativt raskt opp igjen. Næringen består av mange små selskaper med svak økonomi. En rekke bedrifter vil derfor trolig gå konkurs de neste månedene. Eksportinntektene for reiseliv utgjør imidlertid kun en fjerdedel av næringens samlede omsetning. Inntektene fra nordmenn som ferierer i hjemlandet er viktigere enn inntektene fra utenlandske turister. Dersom reiserestriksjoner innenlands oppheves, samtidig som krisen gjør det mindre fristende å reise til andre land, tror Menon at næringen raskt vil oppleve en betydelig opphenting.

Sjømatnæringen har gjennomgående god økonomi etter flere år med vekst og høye inntekter. Bedriftene i denne næringen er derfor rustet til å møte mulig etterspørselsfall. I tillegg vil den sterke svekkelsen av norske kroner mot dollar og euro i midten bidra til å dempe effekten av redusert etterspørsel.

Prosessindustrien stod for om lag 25 prosent av norsk fastlandseksport i 2018. De fleste fabrikker er hjørnesteinsbedrifter som produserer innsatsvarer til global industri. Etterspørselen samvarierer sterkt med aktivitetsnivået i økonomien globalt. Næringen vil derfor i alle scenarioer oppleve et fall i inntektene. Næringen består imidlertid i stor grad av finansielt solide selskaper. Det midlertidige inntektsfallet vil trolig påvirke sysselsetting i mindre grad.

Menon understreker i rapporten at det er stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser koronakrisen vil få, fordi den ikke ligner noen andre kriser vi har stått overfor før.

Rapporten fra Menon er den første av to rapporter, og er overlevert til selskapets eier Nærings- og fiskeridepartementet. Denne første rapporten handler om effekt på nasjonalt nivå.

Om kort tid følger også en rapport som viser effekt på regionalt og kommunalt nivå.

 

Kontakt oss:
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 25. mar 2020