FINANSIERING: Hva er grønne lån, og hvem kan få dem?

Både investorer, finansinstitusjoner og låntakere ser at dette er fremtidens viktigste finansieringsform.

grønne lån

3. juni 2020 presenterte EY Norge en rapport om grønn omstilling i finansmarkedet. Rapporten var bestilt av Eksportkreditt Norge, og gir et overblikk over en relativt ny og innovativ nisje. Se hele lanseringen her 

Men hva er grønne lån? Og hvem kan få dem?

I EY-rapporten «Developments in the green finance landscape» deles såkalte grønne lån i fire typer: Branded green, certified green, green advantage og sustainability-linked loans.

Kort fortalt er førstnevnte lånetype «minst» grønn og minst krevende å kvalifisere for, mens sistnevnte krever langt mer av lånetaker/bedrift.

 • Såkalte «branded green»-lån har lik rente og betingelser som andre lån, og opererer ikke med noen form for grønn sertifisering utover bankens eget grønne stempel.
 • «Certified green»-lån har også lik rente og betingelser som andre lån, men her kommer en uavhengig tredjepart inn og sertifiserer at aktiviteten som blir finansiert er grønn ihht. bestemte kriterier.
 • Et «Green advantage»-lån krever også sertifisering av en tredjepart, og her er rente og betingelser bedre enn for andre lån. Det er slik de fleste oppfatter og forventer at grønne lån er.
 • «Sustainability-linked»-lån er det siste innen grønn finansiering. Lånet trenger ikke benyttes til noe spesifikk aktivitet, men for å sikre bedre rente og betingelser over tid, forplikter låntaker seg til å nå bestemte bærekraftsmål innen gitte tidspunkt. F.eks. må bedriften nå et mål om å redusere sine klimagassutslipp med 30 prosent innen fem år. Når de målet, går renten ned, når de det ikke, blir renten høyere.

«Selskap som tilpasser forretningsmodellene sine til en nullutslippsverden vil vinne stort på dette.  … selskap som ignorerer klimaendringene vil gå konkurs.»

Mark Carney, direktør, Bank of England

Hvorfor satsingen på grønne lån?

Dersom klimamålene for 2030 og 2050 skal nås, kreves store investeringer i grønn sektor. For å dette til, trengs både offentlige og private investeringer. Interessen for grønne investeringer er sterkt stigende, og finansieringsinstitusjoner og banker opplever at grønne obligasjoner raskt blir fulltegnede. Her er oversikten over børsnoterte grønne obligasjoner hos Oslo Børs.

– Klima, som tidligere var et område for spesielt interesserte, er blitt en rammebetingelse, sa Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities, under webinaret 3. juni.

Hvilke aktiviteter kan kategoriseres som «grønne»?

I mars ble EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter lansert. Dette er et klassifikasjonssystem som definerer hvilke aktiviteter som er bærekraftige, og et viktig verktøy for å lykkes med å nå klimamålene. EU er klar på at private investeringer er et must for å få en grønne omstillingen og skape nullutslippssamfunn innen 2050.

Hittil har det vært en stor risiko for grønnvasking av prosjekter og aktiviteter. EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter hjelper investorer å plukke ut de riktige grønne investeringene.

En «grønn» aktivitet må bidra vesentlig til å oppfylle minst ett av EUs seks miljømål:

 • Begrensning av klimaendringer
 • Klimatilpasning
 • Bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser
 • Omstilling til sirkulærøkonomi mv.
 • Forebygging og kontroll av forurensing
 • Beskyttelse av økosystemer

I tillegg må aktiviteten ikke ha vesentlig negativ innvirkning på de andre miljømålene, og tilfredsstille et minimum av social safeguards (ILO).

Line Asker, fagdirektør bærekraft i Finans Norge, ga følgende eksempler på aktiviteter som vil kunne klassifiseres som grønne:

 • Grønne aktiviteter: Nullutslippstransport, CO2-deponering, skogplanting
 • Omstillingsaktiviteter: Renovering av bygninger (energieffektivse), hybridbiler
 • Muliggjørende aktiviteter: Produksjon av vindmøller, energieffektive varmtvannsberedere

NYTTIGE LENKER:

> Lansering av rapporten (video)

> Developments in the green finance landscape

> EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter

Publisert 03. jul 2020