Personvernerklæring for Eksportkreditt Norge AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Eksportkreditt Norge AS behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos potensielle og eksisterende kunder samt øvrige interessenter i forbindelse med oppfølging av kundeforhold, utsendelse av nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og annen informasjon som anses relevant for den aktuelle mottakeren.

Eksportkreditt Norge AS er behandlingsansvarlig ved administrerende direktør Otto Søberg og behandler personopplysningene i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

i) Behandling av personopplysninger i tilknytning til kontakt og oppfølging av potensielle og eksisterende kundeforhold.
Opplysningene relaterer seg til kontaktpersoner i selskaper involvert i en potensiell lånetransaksjon og omfatter navn, e-post, telefon, adresse og vurderinger knyttet til mulige samarbeidsforhold. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale og/eller en forholdsmessighetsvurdering der hensynet til den registrertes personvern veies opp mot hensynet til behandlingen av opplysningene i den enkelte sak.
Sensitive personopplysninger kan behandles gjennom lovpålagte hvitvaskingsundersøkelser, jf. personopplysningsloven § 9 b.

ii) Behandling av personopplysninger i forbindelse med pressehenvendelser.
Opplysningene relaterer seg til pressekontaktene Eksportkreditt Norge AS kommuniserer med og omfatter navn, e-post, telefon og arbeidsgiver. Behandlingen skjer på grunnlag av en forholdsmessighetsvurdering der hensynet til den registrertes personvern veies opp mot hensynet til Eksportkreditt Norge AS sin interesse og behov for å besørge god kommunikasjon med pressen for å ivareta åpenhet rundt forvaltning av selskapers virksomhet.

iii) Behandling av personopplysninger i forbindelse med abonnement på nyhetsbrev, brev med renteinformasjon eller dialogløp per e-post.

Opplysningene relaterer seg til interessenter av Eksportkreditt Norge som ønsker å motta nyhetsbrev, oppdatering av renteinformasjon, informasjon om selskapets produkttilbud eller invitasjon til seminarer/konferanser i Eksportkreditt Norges regi og omfatter e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med den registrerte og/eller en forholdsmessighetsvurdering der hensynet til den registrertes personvern veies opp mot hensynet til Eksportkreditt Norge interesse i å oppdatere kontakter i kundeforhold og andre interessenter.

iv) Behandling av personopplysninger i forbindelse med bestilling av materiell.

Opplysningene relaterer seg til kontaktpersoner som ønsker å bestille brosjyremateriell fra Eksportkreditt Norge og omfatter navn, e-post og hvilke selskap personen er tilknyttet. Formålet med behandlingen er å kunne sende det forespurte materiellet. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

v) Behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til seminar eller konferanser.

Opplysningene relaterer seg til deltakere på seminarer eller konferanser med Eksportkreditt Norge som arrangør eller medarrangør og omfatter navn, e-post og eventuelle særskilte behov (allergier, nedsatt funksjonsevne). Behandlingen har grunnlag i samtykke gitt fra deltakeren til Eksportkreditt Norge gjennom påmeldingen til arrangementet.

Utlevering av personopplysninger

Eksportkreditt Norge gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Eksportkreditt Norge bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd i behandlingen.

Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger

Enhver som ber om det har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger Eksportkreditt Norge AS foretar i den utstrekning opplysningene ikke er underlagt lovpålagt taushetsplikt. Ved ønske om innsyn skal vårt personvernombud kontaktes.

Den registrerte kan i tillegg be om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes eller slettes.

Sletting

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem.

Personopplysningene lagres så lenge den berørte er et kontaktpunkt knyttet til eksisterende eller potensielle kundeforhold, eller så lenge den berørte har gitt sitt samtykke til å motta invitasjoner til relevante seminarer og konferanser. For innfridde lån vil kontaktinformasjon lagres i fem år eller så lenge opplysningene anses nødvendig å oppbevare.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har den registrerte når som helst anledning til å trekke et samtykke tilbake og be om å bli slettet.

Reservasjon

Dersom det ikke ønskes å motta informasjon fra oss kan du reservere deg. Ta kontakt med Eksportkreditt Norge AS på kontakt@eksportkreditt.no eller gjennom din kontaktperson i selskapet.

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:  www.datatilsynet.no .

Kontakt

Du kan ta kontakt med oss via kontaktinformasjon under dersom du ønsker innsyn, retting eller har andre spørsmål.

Eksportkreditt Norge AS

Box 1315 Vika
0112 Oslo

Telefon: 22 31 35 00

Personvernombud kan kontaktes på følgende epost: personvern@eksportkreditt.no

Kontakt oss