Samfunnsansvar

For Eksportkreditt Norge handler samfunnsansvar om miljømessig bærekraft og sosial ansvarlighet. For å følge opp vårt samfunnsansvar tar vi utgangspunkt i nasjonale lover og internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer.

Eksportkreditt Norges arbeid med samfunnsansvar fokuserer på områder hvor selskapet er mest utsatt for risiko og har størst mulighet til å påvirke. Dette gjelder primært aspekter knyttet til miljø- og sosiale forhold, samt arbeid med anti-korrupsjon, i selskapets lånetransaksjoner. Gode utlånsvurderinger og oppfølging av låneforhold er sentrale aspekter. Dette utgjør sammen med god og riktig kompetanse, etikk og integritet grunnstammen i Eksportkreditt Norges samfunnsansvar.

En grunnleggende betingelse for ansvarlig eksportfinansiering er gode internasjonale retningslinjer. Eksportkreditt Norge skal være en pådriver for å sikre fornuftige rammebetingelser. Dette gjelder spesielt arbeidet i OECD og i utviklingen av «Common Approaches». Eksportkreditt Norge er også medlem av Ekvatorprinsippene, et samarbeid mellom mer enn 91 banker fra 37 land initiert for å kartlegge, vurdere og styre risiko relatert til miljø- og sosiale forhold ved prosjektfinansiering og større selskapslån.

 

 

CSR

Kategori A- og B-prosjekter

Eksportkreditt ønsker å fremme bærekraftige løsninger og sikre at kontrakter/prosjekter vi finansierer tar hensyn til miljø og sosiale forhold.

Ansvarlig håndtering av prosjektets miljømessige og sosiale risikoer er en integrert del av Eksportkreditts utlånsvirksomhet og behandling av lånesaker. Prosjekter til vurdering i kategori A og B vises øverst på denne siden. Deretter kommer prosjekter som har kommet lenger i gjennomføringsfasen og til slutt prosjekter som er ferdig utbetalt.

Honduras

Agua Fria

Eksportkreditt Norge og GIEK vil delta i finansieringen av solkraftprosjektet Agua Fria i Honduras. Solenergiselskapet Scatec Solar er EPC leverandør og vil også stå for drift- og vedlikeholdstjenester etter ferdigstillelse.

Les mer
Bangladesh

Abul Khair Group

Abul Khair Group driver bl.a. to stålverk i Chittagong i Bangladesh. Selskapet har inngått kontrakt med Bergen Engines AS om å kjøpe 8 gassturbiner som hver genererer drøyt 9 MW. Turbinene skal produsere energi til stålverkene for å kompensere for ustabil strømforsyning over det offentlige nettet i området.

Les mer

Anti-korrupsjonspolitikk

Den norske straffeloven inneholder bestemmelser om korrupsjon for et norsk selskap og er et naturlig utgangspunkt for Eksportkreditt Norges anti-korrupsjonsarbeid.

Eksportkreditt Norge har som mål å hindre korrupsjon i tilknytning til eksportkontrakter blant annet ved å tilby informasjon, innhente opplysninger og erklæringer fra eksportør og eventuelt fra søker, samt ved å inkludere vilkår mot korrupsjon i låneavtalene.

Eksportkreditt Norge ønsker å utvikle felles forståelse og prosesser, både i egen organisasjon og mellom eksportkredittinstituttene, for å sikre like konkurransevilkår for norske og utenlandske eksportører.

Se Eksportkreditt Norges retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon her.

 

Ansvarlig långivning

Eksportkreditt Norge følger OECDs retningslinjer for ansvarlig långivning for å forhindre at utviklingsland påtar seg en gjeldsbyrde som ikke er bærekraftig.

Eksportkreditt undersøker om eventuelle tilbud om finansiering til offentlige kjøpere/offentlig garanterte kjøpere i lav-inntektsland er innenfor grensene for offentlig opplåning avtalt med International Monetary Fund (IMF) og Verdensbanken, og at opplåningen ellers er i tråd med landets langsiktige utviklingsplaner.

Retningslinjene støtter opp om arbeidet til IMF og Verdensbanken for å bidra til at utviklingsland ikke på nytt bygger opp en betydelig utenlandsgjeld etter at dette nå har kommet ned på et akseptabelt nivå med Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) og Multilateral Debt Relief (MDRI) initiativene.

Se mer informasjon og oversikt over hvilke land som omfattes her

Utbetalte transaksjoner

Eksportkreditt Norge tilstreber transparens og åpenhet knyttet til transaksjoner hvor selskapet bidrar med finansiering.

Informasjonen tilknyttet transaksjonene inkluderer bransjetilhørighet, eksportør, låntaker, prosjektland, lånebeløp og klassifisering av transaksjonens risikokategori i forhold til miljø og sosiale forhold. Vi publiserer også kvartalsvis informasjon om innkomne søknader, utlånstall og ordrereserve.

Se mer informasjon under finansielle rapporter

Varsling og varslingskanal

Eksportkreditt oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Både ansatte og eksterne kan benytte seg av Eksportkreditts varslingskanal.

Kritikkverdige forhold inkluderer forhold som er i strid med rettsregler, Eksportkreditts etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære:

• Mistanke om økonomiske misligheter
• Myndighetsmisbruk
• Brudd på personopplysningssikkerheten
• Uforsvarlig arbeidsmiljø (f.eks. trakassering eller mobbing, diskriminering eller rasisme eller brudd på HMS-regler (helse, miljø og sikkerhet))
• Handlinger som bryter med Eksportkreditts verdigrunnlag
• Mistanke om ulovlige eller kritikkverdige forhold i de transaksjoner Eksportkreditt tar del i, slik som korrupsjon og andre økonomiske misligheter, krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter og klima- eller miljøødeleggelser

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre forholdet omfattes av forholdene listet ovenfor.

Innholdet i varslet

Det forutsettes at varslet gir mest mulig korrekt informasjon og at informasjonen ikke er usaklig eller usann. Varsler bør i varselet minimum oppgi følgende:
• tid (tidsperiode) og sted for hendelsen
• spesifikke opplysninger om hva forholdet gjelder og hva varsleren bygger disse opplysningene på
• eventuelle personer som varsleren vet eller tror har kunnskap om forholdet
• Varsler trenger ikke å legge frem bevis for en hendelse i varselet. Varsler må derimot være så tydelig som mulig på hvilke faktiske forhold som har funnet sted.
Opplysninger bør gis snarest mulig etter hendelsen, slik at det kritikkverdige forholdet kan stanses eller undersøkes så raskt som mulig.

Varsling via Varslingskanalen

Vi har to ulike alternativer for varsling:

1. Send e-post til varslingskanalen: eksportkreditt.varsling@no.pwc.com
2. Send brev til PwC: PricewaterhouseCoopers, Att. Marianne S. Pilgaard, Postboks 748 Sentrum, N-0106 Oslo.

Les mer om hvordan varslene følges opp her.

Ekvatorprinsippene

Eksportkreditt Norge har tilsluttet seg Ekvatorprinsippene. Dette er et risikobasert rammeverk for finansinstitusjoners vurdering av miljø- og sosiale risikoer ved prosjektfinansiering og større selskapslån.

Ekvatorprinsippene gir retningslinjer for å kartlegge, vurdere og styre risiko relatert til miljø- og sosiale forhold ved prosjektfinansiering og større selskapslån. 94 banker fra 37 land, herunder ledende globale banker innenfor prosjektfinansiering, har sluttet seg til Ekvatorprinsippene siden opprettelsen i 2003. Prinsippene skal anvendes for prosjektfinansiering, men også rådgivning, mellomfinansiering og selskapslån i forbindelse med konkrete prosjekter.

Eksportkreditt Norge følger også OECDs anbefaling «Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence». Ekvatorprinsippene er i stor grad sammenfallende med OECDs Common Approaches.

Ingen nye lån som Eksportkreditt Norge utbetalte i 2018 var aktuelt under Ekvatorprinsippenes kategorisering av A- eller B-lån. Finansiering til mobile enheter som skip og mobile offshoreenheter, samt lån på mindre enn 10 mill. USD, faller ikke inn under Ekvatorprinsippenes virkeområde. Eksportkreditt Norge har imidlertid som mål å sikre at alle prosjektene som finansieres gjennomføres på en ansvarlig måte som tar hensyn til miljø- og sosiale forhold. Derfor vurderes og klassifiseres alle transaksjoner som Eksportkreditt Norge finansierer.

Les mer om Eksportkreditt Norges tilnærming til risikostyring av miljømessige konsekvenser og sosiale forhold

OECDs sektoravtale for fornybar energi og klimateknologi

Eksportkreditt Norge følger «Arrangement on Officially Supported Export Credits” for alle sine lån. Den har en egen sektoravtale for prosjekter innen fornybar energi og klimateknologi som tillater noe gunstigere vilkår enn hovedavtalen.

OECD Arrangement  har flere underavtaler med særskilte vilkår for ulike sektorer, herunder en egen sektoravtale for prosjekter innenfor fornybar energi, klimateknologi og vannprosjekter («Sector Understanding on Renewable Energy, Climate Change Mitigation and Adaptation, and Water Projects».  Denne sektoravtalen tilbyr mer gunstige vilkår for prosjekter innen disse områdene, herunder løpetid på opp til 18 år og mer fleksibel nedbetalingsstruktur. Formålet er å tilby spesielle insentiv til klimavennlige prosjekter.

Du kan lese mer om OECDs sektoravtale for fornybar energi og klimateknologi her

OECDs sektoravtale for kullfyrte kraftverk

OECD Arrangement har en egen sektoravtale for finansiering til kullfyrte kraftverk.

Avtalen trådte i kraft i januar 2017 og innebærer at det ikke lenger vil være lov til å yte offentlig eksportfinansiering til de mest utslippsintensive kullkraftverkene. Det er gitt enkelte unntak for finansiering av eksport til land med særlig energibehov og til de fattigste landene. Muligheten til å finansiere de mest effektive kullkraftverkene og kullkraftverk med operative karbonfangst og -lagringssystemer, videreføres uten endringer. Formålet med avtalen er et felles ønske om å redusere klimautslipp og gi insentiver til å investere i mer effektive og miljøvennlige kraftverk.

Les mer om denne sektoravtalen her

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er viktige retningslinjer for god forretningsskikk.

Dette er anbefalinger fra de tilsluttede landenes regjeringer til bedrifter med internasjonal virksomhet. Retningslinjene gir prinsipper og standarder for god forretningsskikk i samsvar med gjeldende lover og internasjonale anerkjente standarder. De dekker alt fra offentliggjøring av opplysninger, menneskerettighetene, sysselsetting, miljøvern, bestikkelser og pengeutpressing, forbrukerinteresser, vitenskap og teknologi til konkurranse og beskatning. Alle OECD-land og andre land som frivillig har tilknyttet seg retningslinjene er folkerettslig forpliktet til å etablere et nasjonalt kontaktpunkt som skal fremme retningslinjene, behandle spørsmål og henvendelser om dem, samt bidra til å løse klager knytte til hvordan bedriftene etterlever retningslinjene. Der dialog og mekling om brudd på retningslinjene ikke er mulig skal kontaktpunktet offentliggjøre en slutterklæring om klagen. Disse nasjonale kontaktpunktene er de eneste internasjonalt anerkjente klageinstansene i sitt slag. I henhold til Common Approches plikter Eksportkreditt å vurdere uttalelser og rapporter fra det nasjonale kontaktpunktet i forbindelse med søknader om finansiering.

Eksportkreditt oppfordrer alle sine kunder og samarbeidspartnere å gjøre seg kjent med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og etterfølge disse.

Nyttige linker:

Etiske prinsipper

I Eksportkreditt Norge skal vi ha kjerneverdier og en kultur som bidrar til at det opprettholdes en høy etisk standard i vårt arbeid. 

Mulige etiske dilemmaer er områder som jevnlig diskuteres for å øke vår bevissthet, og konkluderes i etiske retningslinjer og forbedringer. Vi skal være til å stole på, vi skal opptre ryddig og utvise dømmekraft.

Selskapets etiske retningslinjer*

*Vi gjør oppmerksom på at dette dokumentet er skrevet for internt bruk.

Vurdering av miljø og sosiale forhold i lånsaker

Alle søknader om finansiering som mottas av Eksportkreditt Norge, blir klassifisert, vurdert og fulgt opp i henhold til en risikovurdering av sosiale forhold og miljømessige konsekvenser.

Søknadene klassifiseres i tre ulike kategorier: A, B eller C. Disse kategoriene representerer en risikovurdering mht. miljømessige konsekvenser og/ eller sosiale vilkår ved gjennomføring av prosjektet. Saker som anses å ha høy miljørisiko og/eller risiko for negative sosiale konsekvenser kategoriseres som A-prosjekter. Saker i kategori B vurderes som middels risiko, mens kategori C vurderes til å ha lav risiko for manglende ivaretagelse av miljø og sosiale forhold.

Generelt vil alle transaksjoner i kategori A og B ha spesifikke krav til oppfølging. Særlig i konstruksjonsfasen vil det være krav om tiltaksplaner for å redusere risikoene for miljø og sosiale forhold. Dette vil være knyttet opp mot videre utbetalinger av finansieringen. I likhet med alle andre trinn i prosessen, vil anslått alvorlighetsgrad av negative virkninger være en avgjørende faktor for å bestemme hvilke tiltak det er hensiktsmessig å iverksette. Låneavtalen kan omfatte krav om tiltak og utbedring av avvik innen en passende tidsperiode. Unnlatelse av å utbedre innen den avtalte perioden kan føre til en stans eller forsinkelse i låneutbetalinger. I verste tilfelle kan det føre til en misligholdssituasjon.

Les mer om retningslinjer for mobile enheter

Se OECDs Common Approaches

 

 

 

Responsible Ship Recycling Standard – RSRS

Eksportkreditt Norge slutter seg til «The Responsible Ship Recycling Standard»

«The Responsible Ship Recycling Standard (RSRS)» har som formål å beskytte mennesker og miljø ved kondemnering av skip. Hensikten er å påvirke flere av aktørene i bransjen til å forplikte seg til forsvarlig resirkulering i henhold til internasjonale standarder som er nedfelt i internasjonale konvensjoner (Hong Kong-konvensjonen) og EUs regelverk. Flere rederier følger disse standardene allerede. Likevel blir fortsatt mange skip hugget opp på strender til stor skade for mennesker og miljø, hovedsakelig i Sør-Asia.

Det er de nederlandske bankene ABN, ING og NIBC som har tatt initiativ til «The Responsible Ship Recycling Standard». DNB og Nordea har også sluttet seg til initiativet. Rederiene som mottar finansiering fra disse bankene, må etablere en oversikt over farlige materialer i skipets utstyr og struktur. Et slikt «grønt sertifikat» vil bidra til sikkerheten både for besetningsmedlemmer i løpet av skipets arbeidsliv og for arbeidstakere under gjenvinningsprosessen, samtidig som det vil minimere bivirkninger på miljøet. Videre forplikter rederiene seg til å utarbeide en generell policy for skraping av skip senest i løpet av et år etter utbetaling av finansieringen.

– Dette er et initiativ Eksportkreditt Norge støtter i sin helhet. Vi ønsker å sette fokus på problematikken rundt såkalt «beaching». Denne praksisen fører til store miljøskader og har alvorlige utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet for de som utfører arbeidet, sier Fanny Fabricius Bye, ansvarlig for bærekraft i Eksportkreditt Norge.

Bellona ser initiativet som et viktig skritt mot en mer bærekraftig praksis: «Opphugging av skip er en uunngåelig del av global frakt. Initiativet fra denne gruppen av banker for å håndtere miljømessig og menneskelig risiko er høyt verdsatt.»

Les mer (på engelsk)

Har du spørsmål, ta kontakt med: