Skipsfinansiering innenlands

Eksportkreditt Norge gis anledning til å finansiere norske kjøpere av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartøy, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge.

Vi mottar og behandler nå søknader under ny skipsfinansieringsordning, men må frem til implementering trer i kraft ta forbehold om at forslag til endringer i Eksportkreditt Norges lov og forskrift trer i kraft i den form som fremkommer i pågående høringsrunde under behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker informasjon om dette.

 

 

Vi mottar og behandler nå søknader under ny skipsfinansieringsordning, men må frem til implementering trer i kraft ta forbehold om at forslag til endringer i Eksportkreditt Norges lov og forskrift trer i kraft i den form som fremkommer i pågående høringsrunde under behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker informasjon om dette.

Spørsmål og svar til skipsfinansiering

En helt ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge. Ordningen ble foreslått av Regjeringen høsten 2017 og vedtatt av Stortinget desember samme år. Den nye ordningen omfatter finansiering til norske kjøpere av skip som bygges ved norske verft når fartøyene skal brukes i Norge, og forvaltes av Eksportkreditt Norge (som gir lån) og GIEK (som kan stille garanti).

Eksportkreditt Norge kan låne ut mot garanti fra godkjente banker eller fra godkjente banker i kombinasjon med garanti fra GIEK. Lån fra Eksportkreditt Norge kan altså tilbys med eller uten garanti fra GIEK.

Lån fra Eksportkreditt Norge vil skje på konkurransedyktige, markedsmessige vilkår. Reder får et gunstig lån og bankene får avlastning på langsiktig finansiering. Hvis reder ønsker mer fleksibilitet i finansieringen, kan dette oppnås ved å kombinere lån fra Eksportkreditt Norge med bankfasiliteter som kan benyttes til å finansiere avdragsbetalinger eller strekke løpetiden på lånet. Eventuell garanti fra GIEK vil avlaste reder sin bruk av kredittlinjer hos bankene da GIEK vil ta kredittrisiko på reder. For bankene vil deltakelse fra GIEK være gunstig for bankens kapitaldekning.

Eksportkreditt Norge har lang og bred erfaring med skipsfinansiering, ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ditt prosjekt.

GIEK tilbyr garanti under ny «skipsgarantiordning» fra og med 1. januar 2018. Eksportkreditt Norge forventer at tilsvarende ordning for å kunne tilby lån vil være operativ hos oss fra og med juli 2018.

En endring i mandatet for Eksportkreditt Norge innebærer en nødvendig endring i lov og forskrift som regulerer vår virksomhet. Høringsnotat er lagt frem ved Nærings- og fiskeridepartementet for å ivareta nødvendige endringer i forskrift og lov. Les mer om høringen her.

Ny skipsfinansieringsordning omfatter skip over 100 bruttotonn, inkludert utstyr og tjenester til slike, som bygges helt eller delvis ved verft i Norge for norske kjøpere.

Eksportkreditt Norge kan finansiere inntil 80% av verftskontrakten, og minimum egenkapital er 20%.

Maksimal løpetid på lånet er 12 år. Lånet nedbetales i like store, halvårlige avdrag. Første avdrag vil forfalle 6 måneder etter levering av båten. Dersom andre låneprofiler er ønskelig, kan dette oppnås ved å kombinere lånet fra Eksportkreditt Norge med lånefasiliteter fra banken. På den måten kan reder få både gunstig finansiering fra Eksportkreditt Norge og ønsket fleksibilitet i tilbakebetalingen.

Lån fra Eksportkreditt Norge krever garantidekning fra GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller akseptable banker.

Garantidekningen kan struktureres som:

  • Garanti fra GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) sammen med en eller flere banker. I dette tilfelle kan GIEK garantere opp til 75% av lånet fra Eksportkreditt, mens banken(e) stiller garanti for 25%. Garantistillelsen vil vurderes fra sak til sak. eller
  • Eksportkreditt Norgess lån garanteres ved kun bankgaranti(er).

Minimumskrav til bankens rating er BB.

Det er et krav om at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakten signeres.

Finansiering tilbys med markedsmessig flytende rente for ulike valutaer. For lån i norske kroner vil marginen stilles som en fast margin over 3 eller 6 måneders NIBOR. Fast margin kan stilles for en periode fra 2 og opp til hele 12 år.

Garantipremien fra bank og eventuelt GIEK  for lånet vil komme i tillegg. Garantipremien vil være markedsbasert og fastsettes ut fra nedbetalingstid og kredittverdighet.

I tillegg kreves markedsmessig  etableringsgebyr for lånet («upfront fee») og beredskapsprovisjon («committment fee»).

Du kan søke om finansiering nå. Vi mottar og behandler søknader under ny skipsfinansieringsordning, men må frem til implementering trer i kraft ta forbehold om at forslag til endringer i Eksportkreditt Norges lov og forskrift trer i kraft i den form som fremkommer i pågående høringsrunde under behandling. Våre kunder som søker om finansiering vil selv måtte ta risiko for at ordningen kommer på plass inntil endringer i lov og forskrift er vedtatt og har trådt i kraft.

Både kjøper (rederi) og selger (verft) kan søke om finansiering. Banker kan også søke om finansiering på vegne av sin kunde.

Vi gjør oppmerksom på at det er et krav om at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakt signeres av partene involvert.

Et søknadsskjema for denne ordningen vil bli gjort tilgjengelig på Eksportkreditts nettsider.

Trykk her for å kontakte en av våre rådgivere og for nærmere informasjon om .

Du kan sende en søknad om garantidekning hos GIEK her