Våre finansieringsløsninger

Vi tilbyr eksportfinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. På den måten styrker vi konkurransekraften til norske eksportører. Med eksportfinansiering kan kundene dine kjøpe varer og tjenester på kreditt - uten at du tar på deg risikoen for at de ikke betaler tilbake. Låntaker får fast eller flytende rente, kan låne opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi og får tilgang til gunstig, stabil finansiering fra den norske stat.
Les mer om eksportfinansiering
Les mer om skipsfinansieringstilbudet innenlands

Hvem kan søke?

Vi hjelper små og store virksomheter med å lykkes ute. Både eksportøren og den utenlandske kjøperen kan søke om eksportfinansiering. Våre kunder kommer fra hele verden og handler alt fra skip og undervannsteknologi, til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

 • Lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi
 • Velg mellom fast eller flytende rente
 • Løpetid på opptil 18 år.
 • Egen SMB-løsning for kontrakter på under 100 millioner kroner
 • Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn av lån, utbetaling, samt oppfølging av lån.

Hvordan gjør jeg det?

Veien fra søknad til utbetaling av lån består av seks steg:

1 Ta kontakt

Både eksportør og kjøper kan ta kontakt med oss for å beskrive prosjektet. Søknad om finansiering må leveres før kommersiell eksportkontrakt signeres.

2 Motta finansieringstilbud

Vi utarbeider et forslag til finansiering. Eksportøren og kjøper signerer eksportkontrakten før prosessen går videre.

3 Søk om garanti

Eksportør eller kjøper søker om garanti fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og/eller en eller flere banker. Garantistene gjør en kredittvurdering av prosjektet og låntaker før garantien utstedes.

4 Låneavtale ferdigstilles

Etter at Eksportkreditt Norge og lånegarantist har foretatt et positivt kredittvedtak, utarbeider vi en låneavtale i samarbeid med alle involverte parter.

5 Penger utbetales

Så snart leveransen når kjøperen og vilkårene for utbetaling er oppfylt, utbetaler vi pengene til eksportøren.

6 Forvaltning av lånet

Vi administrerer lånet i hele låneperioden. Kjøper tilbakebetaler lånet til oss.

Hva må jeg vite?

Nedenfor finner du utfyllende informasjon om eksportfinansiering - både hva vi tilbyr og hva som kreves av eksportør og kjøper.

Prosessteg

Finansiér dine kjøp fra Norge! Realiser ditt prosjekt med langsiktige lån til konkurransedyktige betingelser fra Eksportkreditt Norge.

 • Få tilgang til gunstig, stabil finansiering fra den norske stat
 • Frigjør kredittlinjene til din lokale bankforbindelse for andre finansieringsbehov, som for eksempel kassakreditt.
 • Velg mellom gunstige faste eller flytende renter
 • Lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi
 • Løpetid på inntil 18 år
Jeg vil vite mer

Det utestående lånebeløpet må til enhver tid garanteres av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) eller en annen kredittinstitusjon. Som låntaker står man fritt til å velge garantist når man søker om lån, men garantistene må ha en langsiktig kredittrating på minimum BB (investment grade) og være godkjent av Eksportkreditt Norge.

Jeg vil vite mer

Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering for opptil 85 prosent av kontraktens verdi (80 prosent av kontraktens verdi for skip og skipsutstyr).

 

Eksportør eller kjøper må søke eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge før kontraktsinngåelse og finansieringsgrunnlaget må være knyttet til leveranser fra selskaper i Norge eller fra selskaper i utlandet som er underlagt norsk selskap med bestemmende innflytelse.

Jeg vil vite mer

Tidsbruk fra søknad til utbetaling avhenger av flere faktorer, blant annet prosjektets kompleksitet, juridiske forhold i låntakers hjemland, låntakers kredittverdighet og garantistenes krav og vilkår.

 

Eksportkreditt Norge tilstreber en så rask og effektiv behandling av lånesakene som mulig. Normalt er det garantistenes kredittvurdering av låntaker og forhandling av låneavtalen, samt innhenting og ferdigstillelse av lånedokumentasjonen, som er de mest tidkrevende oppgavene i prosessen.

 

Lånet blir som regel utbetalt samtidig med, eller like etter at, varen eller tjenesten er levert til kjøper.

Eksportkreditt Norges lånedokumentasjon følger internasjonalt anerkjente standarder. Låneavtalen vil inneholde våre generelle vilkår, samt vilkår og krav som GIEK/garantistene fastsetter for den enkelte transaksjon.

For lån under 100 millioner kroner har Eksportkreditt Norge, i samarbeid med GIEK, gjort det raskere å etablere lån gjennom å forenkle dokumentasjonen. Se mer informasjon her. 

 

Jeg vil vite mer

Det er gratis å søke og motta et eventuelt eksportfinansieringstilbud. Fra oppstart av låneavtale-forhandlinger vil det påløpe kostnader for kjøper/låntaker. Dette kan være kostnader som advokatbistand og andre utgifter i forbindelse med etableringen av lånet. I tillegg kan det komme ulike gebyrer fra Eksportkreditt Norge og lånegarantistene, som f.eks. etableringsgebyr, beredskapsprovisjon og agentgebyr. Dette er vanlig markedspraksis for etablering av lån av denne typen. Kjøper vil få et estimat for relevante kostnader før de påløper. Den effektive renten blir dermed summen av:

 •     Rente til Eksportkreditt Norge.
 • Garantipremie til GIEK og bank.
 • Transaksjonskostnader knyttet til juridisk bistand og eventuelle andre eksterne rådgivere.
 • Eventuelle gebyrer.

Eksportkreditt Norge følger den internasjonale OECD-avtalen for eksportfinansiering. Avtalen gjelder for kapitalvarer og relaterte tjenester med en nedbetalingstid på minimum to år. Det betyr at vi ikke har mulighet til å finansiere råvarer og forbruksvarer. OECD-avtalen regulerer også rentenivå og løpetid for lån.

Jeg vil vite mer

Rentetilbud

Velg mellom to gunstige rentealternativer for eksportfinansiering:

CIRR

Fastrenter fastsatt av OECD én gang pr måned, såkalt Commercial Interest Reference Rates (CIRR)

Markedsrente

Renter på kommersielle vilkår i henhold til gjeldende markedpris, som oftest en referanserente som LIBOR pluss en fast, markedsbasert margin.

Søk om eksportfinansiering

Lykkes ute med norsk finansiering

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportkreditt Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og utbetaling samt oppfølging av lån.

Kontakt oss om finansiering

 • 22 31 35 00
 • kontakt@eksportkreditt.no
Søknad Jeg vil bli kontaktet